The Voice Kids

Regulamin głosowania SMS „The Voice Kids”

Zapoznaj się z regulaminem głosowania SMS trzeciej edycji muzycznego show „The Voice Kids".

I. Postanowienia wstępne

1. Organizatorem głosowania SMS „The Voice Kids sezon 3”, zwanego dalej Głosowaniem lub
Serwisem SMS, jest Telewizja Polska S.A., z siedzibą przy ul. Woronicza 17 w Warszawie (kod
pocztowy: 00-999), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000100679, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 521-04-12-987, REGON 010418973,
której kapitał zakładowy wynosi 286 596 500 zł złotych (zwana dalej Organizatorem).
2. Głosowanie jest organizowane na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 22 lutego 2020
roku w trakcie trwania programu the Voice Kids na antenie TVP2, którego emisja rozpocznie
się od godziny 20:05.
3. Osoba przystępująca do Głosowania staje się jego Uczestnikiem i tym samym akceptuje
wszystkie postanowienia Regulaminu.
4. Uczestnikiem Głosowania, może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18 rok życia
(pełnoletnia osoba fizyczna), zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca
właścicielem karty SIM/USIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Operator”) lub osoba, która została upoważniona
przez właściciela karty SIM/USIM do wzięcia udziału w Serwisie używając należącego do niego
numeru telefonu.
5. W Głosowaniu mogą brać wyłącznie udział osoby pełnoletnie, które spełniają wymagania
przewidziane niniejszym Regulaminem.
6. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę Głosowania.
7. Głosowanie nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póź. zm).
8. Udział widzów w Głosowaniu odbywa się poprzez oddanie głosu za pośrednictwem
wiadomości SMS Premium. Widz, który oddał tak głos staje się Uczestnikiem Głosowania.
9. Głosowanie służy wyborowi przez widzów zwycięzcy programu „The Voice Kids” w odcinku
finałowym, zwanym dalej Programem.
10. Uczestnictwo w Głosowaniu ma charakter dobrowolny. 

II. Zasady uczestnictwa
1. Aby wziąć udział w Głosowaniu abonent powinien wysłać pod numer 7350 (3, 69zł z VAT)
wiadomość tekstową o treści podanej w wiadomości SMS lub na antenie TVP podczas emisji
programu „The Voice Kids” na antenie Programu 2 TVP.
2. Osoba prowadząca program „The Voice Kids” informuje, w jakim przedziale czasowym
przesłanie wiadomości SMS pod numer 7350 umożliwia głosowanie na uczestnika biorącego
udział w programie „The Voice Kids".
3. Każdemu uczestnikowi ścisłego finału prezentowanemu w programie „The Voice Kids"
przyporządkowany jest numer od 1 do 3, który służyć będzie do głosowania i który należy
wpisać w treści wiadomości SMS.
4. Jedno zgłoszenie SMS jest równoznaczne z oddaniem jednego głosu w głosowaniu na jednego
z uczestników prezentowanych podczas programu „The Voice Kids", pod warunkiem, że
zostało dokonane podczas trwania głosowania.
5. SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczany do głosów oddanych w
Głosowaniu na poszczególnych Uczestników.
6. W jednym SMS-ie można oddać głos tylko na jednego Uczestnika. Jeden poprawnie przesłany
SMS, spełniający wymogi Regulaminu, będzie liczony jako 1 (jeden) głos w Głosowaniu.
7. Przyjmowanie głosów na prezentowanych trzech finalistów poszczególnych drużyn trzech
trenerów rozpocznie się w dniu 22 lutego 2020 r., w momencie wskazanym przez osobę
prowadzącą program i/lub wskazanym w informacji graficznej wyemitowanej na ekranie
podczas programu "The Voice Kids" i zakończy się w momencie wskazanym przez osobę
prowadzącą program i/lub wskazanym w informacji graficznej wyemitowanej na ekranie.
8. Wszystkie głosy oddane przez Uczestników zgodnie z zasadami określonymi powyżej w
Regulaminie, zostaną przeliczone na punkty procentowe i uwzględnione przy wyborze
zwycięzcy Programu „The Voice Kids".
9. W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczestników Programu otrzyma taką samą liczbę głosów
w danej edycji, i czas, w którym wpłynął ostatni zarejestrowany głos na danego uczestnika
zaraz po zamknięciu głosowania będzie taki sam w prowadzonym w Programie Głosowaniu
zwycięzcę Programu wskazuje specjalnie do tego powołana przez Organizatora głosowania
Komisja Nadzorująca Głosowanie w liczbie 4 osób, składająca się z dwóch przedstawicieli TVP
S.A. i dwóch przedstawicieli producenta Programu Rochstar S.A.
10. W przypadku awarii systemu SMS zliczającego głosy oddawane w prowadzonym w Programie
Głosowaniu zwycięzcę Programu wskazuje specjalnie do tego powołana przez Organizatora
głosowania Komisja Nadzorująca Głosowanie w liczbie 4 osób, składająca się z dwóch
przedstawicieli TVP S.A. i dwóch przedstawicieli producenta Programu Rochstar S.A.
11. Głosy (SMSy) otrzymane po zakończeniu Głosowania nie będę brane pod uwagę w obliczaniu
głosów w Głosowaniu. 

VI. Dane osobowe
1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”) informacje uzyskane od Uczestników tj. numery
telefonów (dalej „Dane Osobowe”), będą przetwarzane przez Organizatora i podmioty trzecie
wskazane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Głosowania.
2. Organizator będzie przechowywał Dane Osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Głosowania.
4. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia, Organizator informuje, iż jest administratorem
Danych Osobowych Uczestników.
5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, tj. umowy
do zawarcia, której dochodzi poprzez akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
6. Dane osobowe będą przechowywane w okresie przeprowadzania Głosowania oraz w okresie
koniecznym na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji. Okres przechowywania danych
osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń
lub obrony przed takimi roszczeniami.
7. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem rodo@tvp.pl,
a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999
Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych/Voice Kids”.
8. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Powyższe
uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w pkt 7.
9. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza
przepisy Rozporządzenia.
10. Udział w Głosowaniu jest dobrowolny, natomiast przetwarzanie Danych Osobowych stanowi
warunek wzięcia udziału w Głosowaniu.
11. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.
12. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać Danych Osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
13. Dane Osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym do takiego dostępu na
podstawie przepisów prawa.
14. Dane Osobowe zostaną powierzone na podstawie umowy zawartej na piśmie Integratorowi
SMS - DA Mobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-189, przy ul. Inflancka 4, w celu
technicznej obsługi Głosowania. 

VII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Głosowania dostępny jest w biurze Organizatora oraz na stronie voicekids.tvp.pl
2. Reklamacje dotyczące Serwisu należy przesyłać na adres: TVP SA., Warszawa 00-999, ul.
Woronicza 17 z dopiskiem „The Voice Kids”.
3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca się z
przedstawicieli Organizatora.
4. Reklamacje złożone przez Uczestników będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie
później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem
poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję
Sprawdzającą.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania Głosowania
i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu
w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin Głosowania. Zmiany w regulaminie
nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami oraz nie powodują
obniżenia ich rangi.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Głosowania, jego przerwania lub
zawieszenia Głosowania z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede
wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń losowych wpływających na zawartość programową
TVP lub na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego obsługującego Głosowanie oraz sił
natury uniemożliwiających przekazywanie sygnału telewizyjnego niezbędnego do
promowania Głosowania i/lub przekazania wyniku Głosowania na antenie TVP.
8. Organizator powierza techniczną obsługę Głosowania Integratorowi SMS, spółce DA Mobile
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-189, przy ul. Inflancka 4, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000704753, NIP: 5252730019.
9. Organizator nie zwraca osobom, których wiadomości SMS nie dotarły pod podany numer
w określonych w regulaminie terminach, kosztów wysłania tych SMS.
10. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające
przeprowadzenie Serwisu.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeciążenia sieci operatorów
telekomunikacyjnych, których skutkiem będzie dostarczenie głosów widzów do Organizatora
poza regulaminowym czasem a przez to brak możliwości ich uwzględnienia w Głosowania.
Opłata za zgłoszenie SMS naliczana jest przez operatorów telekomunikacyjnych bez względu
na porę dostarczenia
12. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Głosowania rozpatrywane będą
przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.